Thursday, August 27, 2015

8 Muhaddith INDONESIA

8 Muhaddits Indonesia yang dikenal dunia
Gambar : Syeikh Yasin al-Fadani bersama para guru di Darul Ulum Makkah.

Muhaddith dari sudut bahasa ialah orang yang meriwayatkan (rawi) hadis Rasulullah ﷺ. (Mu’jam Al Wasith, hal.160). Namun, dalam ilmu Musthalah Al Hadith, ditetapkan syarat hingga seorang perawi disebut Muhaddih. Syarat mengenai mereka yang layak disebut Muhaddih itu sendiri dikembalikan kepada kriteria yang ditetapkan para huffaz dan muhadithun. Dari syarat-syarat yang ditetapkan, orang yang belum memiliki periwayatan hadis, tidak menyemak hadis dari para perawi dan muhaddithun sebelumnya, atau mungkin hanya memperoleh ijazah dalam kitab-kitab tertentu saja, belum lantas memenuhi syarat untuk disebut sebagai muhaddith.

Terdapat 8 muhaddith hebat dari Indonesia yang dikenal dunia, di mana salah seorang di antara mereka, yakni Syeikh Yasin Al Fadani, tidak menyebutkan bahawa dirinya adalah salah satu dari 7 ulama Nusantara yang banyak memiliki periwayatan. Namun para ulama dunia Islam mengakui bahawa beliau memiliki banyak periwayatan.

Berikut ulasannya, yang disiarkan Hidayatullah.com pada Jumaat (7/8/2015). Al Musnid Al Ashr Syaikh Yasin Al Fadani menyebutkan bahawa sesiapa sahaja yang meriwayatkan hadis, baik yang memiliki ilmu tentangnya atau tidak, maka dia boleh disebut sebagai musnid. Namun di kurun terakhir, tidak boleh seseorang disebut sebagai musnid kecuali memiliki periwayatan yang cukup banyak yang bersambung kepada para imam dari barat hingga timur.

Dan muhaddits yang bermakna sesuai dengan klasifikasi di atas dapat dipenuhi syaratnya oleh 130 ulama dari Nusantara, yang mencakup Indonesia, Malaysia dan Thailand. Dan dari mereka, ada 7 ulama yang memiliki periwayatan paling banyak dan semuanya berasal dari Indonesia.

Dalam komentarnya terhadap Kifayah Al Mustafid li ma ‘Ala min Al Asanid, Syeikh Yasin Al Fadani memperincikan ketujuh-tujuh ulama tersebut, antaranya adalah:

1. Al Muhaddith As Syeikh ‘Aqib bin Hasanuddn Al Falimbani. Ulama ini disebut Syeikh Yasin Al Fadani sebagai ulama yang paling banyak periwayatannya dari 7 ulama tersebut. Ulama yang wafat tahun 1182 H itu mengambil periwayatan dari Abdullah Al Bishri, Ahmad An Nakhli serta lainnya.

2. Syaikh Abdus Samad bin Abdirrahman Al Atsyi. Seorang ulama sufi yang menisbatkan diri dengan wilayah Aceh ini juga dikenal dengan penisbatan Falimbani. Syeikh Abdush Shamad ini mengambil periwayatan daripada Syeikh Yahya bin Umar Maqbul Ahdal, Sayyid Umar bin Ahmad bin Aqil As Saqqaf juga murid dari Syeikh ‘Aqib bin Hasanuddin Al Falimbani. Ulama yang wafat tahun 1211 H ini sendiri merupakan guru dari Sayyid Ulama Hijaz Syeikh Nawawi Al Bantani. Syaikh Abdus Shamad juga memiliki seorang anak perempuan yang juga menjadi ulama besar di Mekah, yakni Syaikhah Fatimah yang kumpulan periwayatannya dibukukan di Al Faharis Al Qaimah. Sedangkan Syaikh Abdus Shamad menulis periwayatannya dalam kitab An Nur Al Ahmadi.

3. Syeikh Abdul Ghani bin Shabhi Al Bimawi Syaikh Abdul Ghani bin Shabhi Al Bimawi adalah murid dari muhaddith Surabaya As Sayyid Syeikh Ahmad bin Abdillah. Sedangkan Syeikh Mahufudz At Tarmasi adalah murid dari ulama ini.

4. Syeikh Mahufdz At Tarmasi Ulama yang meninggal dunia tahun 1338 Hijriyah ini menimba ilmu dari ayahnya Syeikh Abdullah At Tarmasi, Syeikh Muhammad Shalih bin Umar As Samarani serta Sayyid Abu Bakr Syatha. Syaikh Mahfudz Termas termasuk ulama Nusantara yang produktif menulis. Sejumlah karyanya antara lain Manhaj Dzawi An Nadzar yang merupakan syarah Alfiyah hadiht Imam As Suyuthi, Mauhibah Dzi Al Fadhl kitab fiqih 4 jilid, Nail Al Ma’mul yang merupakan kitab usul fiqih dalam 3 jilid, Is’af Ath Thali’ juga mengenai usul fiqih dalam 2 jilid. Periwayatan Syeikh Mahfudz Termas dibukukan dalam Kifayah Al Mustafid li ma A’ala min Al Asanid. Sejumlah ulama besar Nusantara yang berguru kepada Syeikh Mahfudz antara lain, Kiai Hasyim Asy’ari, Kiai Wahab Chasbullah, Kiai Nawawi Pasuruan. Sedangkan dalam kalangan Arab, murid yang terkenal adalah Muhaddits Al Haramain, Syeikh Umar Hamdan Al Mahrisi.

5. Syeikh Abdul Hamid Qudus Sejumlah pihak menyebut bahawa Qudus adalah penisbatan kepada sebuah wilayah di Yaman, namun sebahagian penyebut bahwa Qudus adalah penisbatan kepada kota Kudus Jawa Tengah. Syeikh Yasin sendiri termasuk berpendapat dengan pendapat ke dua, sehingga beliau memasukkan Syeikh Abdul Hamid dalam jajaran muhaddith Nusantara. Syeikh Abdul Hamid Qudus disebut sebagai ulama mutafannin, yakni menguasai banyak disiplin ilmu. Sejumlah karya yang dihasilkan antara lain Irsyad Al Muhtadi yang membahas ilmu tauhid, Al Anwar As Saniyah yang membahas fiqih, Lathaif Isyarat tentang ushul fiqih, Kanz An Najah dalam masalah akhlak, juga beberapa karya lainnya. Syeikh Abdul Hamid Qudus berguru kepada ayahnya Syaikh Muhammad Ali Qudus. Sedangkan salah satu muridnya dari ulama Nusantara adalah Sayyid Ali bin Husain Al Aththas, Cikini Jakarta. Periwayatan Syeikh Abdul Hamid Qudus dibukukan dalam Al Mafakhir As Saniyah fi Al Asanid Al Aliyah.

6. Sayyid Muhammad Muhktar bin Athar Al Bughuri Ulama yang menisbatkan diri dengan wilayah Bogor ini juga masyhur dengan penisbatan Al Batawi. Syeikh Yasin memasukkan ulama ini ke dalam jajaran ulama Nusantara yang memiliki banyak periwayatan.

7. Sayyid Salim Jindan. Syeikh Sayyid Salim Jindan adalah seorang ahli nasab atau nassabah. Ulama ini dimasukkan ke dalam kelompok dari mereka yang memiliki banyak periwayatan kerana memiliki guru lebih daripada 100 orang.

8. Musnid Al Ashr Syeikh Yasin Al Fadani. Nama Syeikh Yasin, sebagai ulama Nusantara yang memiliki banyak periwayatan merupakan hal yang tidak asing bagi penuntut ilmu. Ulama ini telah mengambil periwayatan dari Ulama Hijaz, Yaman, Mesir, Syam, Iraq, India juga Indonesia sendiri. Gurunya mencapai labih dari 170 ulama. Periwayatan ulama ini sendiri dibukukan dalam Bulugh Al Amani yang disusun oleh muridnya Syeikh Muhammad Mukhtaruddin Al Falimbani. Juga dibukukan dalam Tashnif Al Asma’ yang dibukukan oleh muridnya dari Mesir Syeikh Mahmud Said Mamduh Al Qahiri As Syafi’i. Syeikh Yasin tidak menyebutkan bahawa dirinya adalah salah satu dari 7 ulama Nusantara yang benyak memiliki periwayatan. Namun beliau menyebutkan bahawa jumlah gurunya juga sebanyak guru Syeikh Salim Jindan, yakni lebih dari 100 orang. Dan para ulama dunia Islam juga mengakui bahwa Syeikh Yasin memiliki banyak periwayatan, sebab itu beliau digelar sebagai Al Musnid Al Ashr, yakni musnid abad ini. -  sumber

No comments: